plan1
plan2
plan3
plan4
plan5
plan6
plan7
plan8
Download แบบฟอร์มงานบุคลากร
 
 
งานพัฒนาบุคลากร
 

     1. แบบรายงานผลการศึกษา (ในประเทศ)สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก. หรือ ข. (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)    

แบบรายงานผลการศึกษา (ในประเทศ)สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก. หรือ ข.

 

     2. แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 1 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)    

แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 1  

 

     3. แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 2 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)   

แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 2

 

     4. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)     

แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  

 

     5. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)   

แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ  

 

     6. แบบรายงานการไปฝึกอบรมหรือสัมมนา (word)   

     แบบรายงานการไปฝึกอบรมหรือสัมมนา (pdf)   

 

 งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ

 

     7. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  

 

     8. แบบใบลาพักผ่อน  

 
 

©  2007 Faculty of Engineering and Architecture,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
http://eng.rmutsb.ac.th  Contact as  Webmaster