plan1
plan2
plan3
plan4
plan5
plan6
plan7
plan8
แบบฟอร์มงบประมาณและโครงการ
    18. ตาราง ปปช.07  
    19. ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้่อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท)  
    20. ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
    21. แบบฟอร์มการขออนุุมัติโครงการ มทรส. 
 
    22. แบบฟอร์มรายละเอียดวัสดุ 
 
    23. ขอรายงานการใช้จ่ายและส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย (กบน.)ุ 
 

©  2007 Faculty of Engineering and Architecture,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
http://eng.rmutsb.ac.th  Contact as  Webmaster