ยินดีต้อนรับสู่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ใบคำร้องทั่วไ download
11. ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา download
2. ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน download
12. ใบคำร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนผลการศึกษา download
3. ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ download
13. ใบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา download
4. ใบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา download
14. ใบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) download
5. ใบคำร้องขอถอนรายวิชา download
15. ใบคำร้องขอสอบช้ากว่าที่กำหนดในตารางสอบ download
6. ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา download
16. ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร download
7. ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา download
17. ใบคำร้องขอเรียนข้ามสถานศึกษา download
8. ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต download
18. ใบคำร้องขอเข้าสอบกองกลางการสอบ download
9. ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา download
19. ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SEPT download
10. ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา download

 

1. รายละเอียดของรายวิชา (วส.สท.101) download
4. แบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (วส.สท.104) download
2. บันทึกการสอนรายสัปดาห์ (วส.สท.102) download
5. แบบรายงานการคุมสอบ (วส.สท.105) download
3. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (วส.สท.103) download
6. แบบขออนุญาตเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ หรือเปลี่ยนวันและเวลาสอบ (วส.สท.106) download

 

1. มคอ.3 download
4. มคอ.6 download
2. มคอ.4 download
5. มคอ.7download
3. มคอ.5 download
 

 

     

©  2007 Faculty of Engineering and Architecture,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
http://eng.rmutsb.ac.th  Contact as  Webmaster